$ DOLAR → Alış: 3,55 / Satış: 3,56
€ EURO → Alış: 3,87 / Satış: 3,89

Modern Toplumun Güvenlik Çıkmazı – M. Salih Elmas

Modern Toplumun Güvenlik Çıkmazı – M. Salih Elmas
  • 1.695 kez okundu

Bu çalışmada güvenlik kavramı, modern toplum tarihi ve modernleşme süreci etrafında ele alınacaktır. Güvenlik kavramının modern toplumlarda nasıl bir değişim sürecine girdiği tartışılacak; Amerika’nın Soğuk Savaş sonrası güvenliğe yaklaşımı ve 11Eylül sonrası uyguladığı politikalar, Beck’in risk toplumu tezinin uluslararası ilişkiler disiplinindeki yansımaları etrafında açıklanmaya çalışılacaktır. Son tahlilde bu çalışma ‘ (küresel) risk toplumu tezini’ analitik bir araç olarak kullanan teori temelli bir tartışmanın ürünüdür ve üç ana bölümden oluşmaktadır.

Toplumsal yaşam, modern teknolojiler, sınırsız sanayileşme ve modern düşünce tarzı ile daha kontrollü ve güvenli bir hale mi geliyor yoksa daha da riskli ve güvensiz bir yapıya doğru mu evriliyor ?

Kitabın ilk bölümünde güvenlik kavramının güvenliğin günümüze değin geçirdiği devinim teorik bir çerçevede öncelikli olarak tartışılmaktadır. Buna göre bu bölümde ilk olarak modern toplumda güvenliğe bakış açısı incelenirken literatürde konuyla ilgili çokça referans verilen figürlerden biri olan Hobbes’un toplumsal düzen ve güvenliğe ilişkin görüşleri irdelenecektir. Ardından Vesfalya Antlaşması sonrası ulus-devletlerin kuruluş sürecinden başlayarak Soğuk Savaş’ın bitişine değin güvenlik kavramının hangi tehditler etrafında ve nasıl kavramsallaştırıldığı ulusallaşma, dışsallaşma ve siyasallaşma ekseninde tartışılacaktır. Carl von Clausewitz’in ulusal güvenliğin tesis edilmesinde en önemli siyasi savunma araçlarından biri olan savaş olgusu üzerine fikirleri de bu bölümde incelenecektir. Ayrıca uluslararası ilişkiler disiplinin bakış açısıyla Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında gündeme gelen idealizm-realizm tartışmalara da yer verilecek olan bu bölümde, Soğuk Savaş döneminde ulusal güvenliğin hangi eksende tanımlandığı ve teorileştiği anlaşılmaya çalışılacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümünde, Soğuk Savaş sonrası risk temelinde kurgulanan güvenlik paradigmasını anlamak için çalışmanın üzerine inşa edildiği risk toplumu tezinin temel kavramları ortaya konulacaktır. Bu bölümde ilk olarak ‘tehdit’ ve ‘risk’ arasındaki kavramsal farklılık incelenerek modernleşmenin toplumsal yaşam için nasıl risk üreten bir süreç haline geldiği tartışılacak ve risk teorisine genel bir bakıştan sonra literatürdeki sosyolojik risk teorileri incelenecektir. Sonrasında eleştiri konusu olan modernliğin genel bir değerlendirmesi yapılarak kimi risklerin modern toplum açısından nasıl güvenlik problemi haline dönüştüğü analiz edilecektir.

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise Amerika’nın 11 Eylül sonrasındaki güvenlik politikalarıyla örneklendirebileceğimiz risk temelli güvenlik anlayışının risk toplumu tartışmaları ekseninden nasıl anlaşılabileceği, ‘refleksif güvenlik’ kavramı ve bu kavramı anlamayı kolaylaştıran temel bileşenler etrafında incelenecektir. Ayrıca 11 Eylül sonrası konjonktürde temel hatları ortaya çıkan küresel terörizmin risk ekseninde nasıl güvenlikleştirildiği Kopenhag Okulu’nun güvenlikleştirme tezi üzerinden tartışılacaktır.

Etiketler: / / / / / / /

Burs Başvurusu Akademik İlanlar ALES ALES Sonuçlar ALES Puan Hesaplama ALES Soruları YÖKDİL Nedir? YÖKDİL Puan Hesaplama YLSY Nedir? MEB Bursu